Semaine : Monday 16 Nov - Sunday 22 Nov
Salles informatiques - Salle informatique - 20 postes
  Monday 16 Nov Tuesday 17 Nov Wednesday 18 Nov Thursday 19 Nov Friday 20 Nov  
Heure : Heure :
08:00 - 08:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 08:00 - 08:30
08:30 - 09:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 08:30 - 09:00
09:00 - 09:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 09:00 - 09:30
09:30 - 10:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 09:30 - 10:00
10:00 - 10:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 11:00 - 11:30
11:30 - 12:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 11:30 - 12:00
12:00 - 12:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 12:00 - 12:30
12:30 - 13:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 12:30 - 13:00
13:00 - 13:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 13:00 - 13:30
13:30 - 14:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 15:00 - 15:30
15:30 - 16:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible Réservation impossible 17:00 - 17:30
  Monday 16 Nov Tuesday 17 Nov Wednesday 18 Nov Thursday 19 Nov Friday 20 Nov  
Cours